Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Όλοι μας έχουμε υποχρέωση να δρούμε υπεύθυνα.

Στην VETA σταθερά πιστεύουμε, πως όλοι μας έχουμε ατομικό και συλλογικό μερίδιο ευθύνης στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα που ενδέχεται να προκαλέσει η κάθε μας δραστηριότητα. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) της VETA αποτελεί συστατικό της εταιρικής της διακυβέρνησης και πυλώνας της φιλοσοφίας μας. Δεσμευόμαστε σε ένα συνεκτικό σύστημα αρχών και αξιών με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με σαφείς και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας. Με καινοτόμο πνεύμα. Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε.  

Με ένα συνεκτικό πλαίσιο αρχών και αξιών  

Αναγνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν ευρύτερη απήχηση και δύνανται να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη προς όφελος του συνόλου. Γι’ αυτό και επενδύουμε συστηματικά σε πολιτικές που διασφαλίζουν ότι η δράση μας είναι φιλική στο περιβάλλον και ωφέλιμη στον συνάνθρωπό μας. Προς το σκοπό αυτό, στην VETA έχουμε υιοθετήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο αρχών και κανόνων εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο καλύπτει το σύνολο των εσωτερικών λειτουργικών και επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Το σύστημα εταιρικής υπευθυνότητας της VETA, το οποίο επικαιροποιείται τακτικά, έχει σχεδιαστεί ώστε συμβαδίζει με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας.  

Ενσωμάτωση της ΕΚΕ σε όλες τις δραστηριότητές μας 

Στην VETA διασφαλίζουμε ώστε η εταιρική ευθύνη καλύπτει όλο το φάσμα της επιχειρηματικής μας δράσης. Να ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο της οργανωτικής μας διάρθρωσης και σε κάθε επιμέρους πτυχή της εσωτερικής μας λειτουργίας. 

Οι 5 πυλώνες ΕΚΕ της VETA  

Επικεντρώνουμε το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε 5 βασικούς τομείς: διακυβέρνηση, οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία και εργασία. 

 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
 • Επένδυση σε συστήματα ασφάλειας και υγιεινής
 • Κοινωνικά υπεύθυνη οικονομική διαχείριση
 • Ανάπτυξη έντιμων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με εργαζόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες
 • Συνέργειες με τοπικούς φορείς και κοινωνία των πολιτών  

Συνεχής αξιολόγηση 

Για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, εργαζόμαστε μεθοδικά και σε καθημερινή βάση αξιολογώντας συνεχώς την πολιτική μας σχετικά με την ΕΚΕ η οποία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα για την εργασιακή ασφάλεια, την υγεία και την περιβαλλοντική προστασία, σε καθεστώς αυστηρής συμμόρφωσης με την κείμενη εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζοντας πως θα είναι πάντοτε ενημερωμένη σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις.  

Η πολιτική κοινωνικής ευθύνης της VETA κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, τους υπεργολάβους, τους συνεργάτες, καθώς και σε όλους τους προμηθευτές της εταιρείας. Στην ετήσια αναφορά μας περιλαμβάνεται η πρόοδος που έχουμε καταγάγει καθώς και οι επιδόσεις μας σχετικά με τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές μας. 

Επιδιώκουμε την συστηματική αξιολόγηση των εσωτερικών μας λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο του 2016, απευθυνθήκαμε σε ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης ο οποίος προέβη σε ενδελεχή έλεγχο της εταιρικής μας δεοντολογίας. Η VETA κατάφερε και πέτυχε την μέγιστη επίδοση στο σύνολο των κριτηρίων με τελική βαθμολογία 9.8/10 βαθμούς 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΕ ΤΗΣ VETA

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμβάλλει στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Διεύθυνση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαραίτητους πόρους και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που συνεισφέρουν στην διασφάλιση μιας κοινωνικά υπεύθυνης παραγωγής.  

Οι προτεραιότητές μας ως προς την ΕΚΕ

 • Η τήρηση του θεσμικού πλαισίου και της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών.
 • Η διασφάλιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας του προσωπικού στους χώρους εργασίας.
 • Η συνεχής βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. 
 • Η λήψη όλων των αναγκαίων ενεργειών για την οικοδόμηση μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την τοπική κοινότητα.
 • Η συνεχής επένδυση στην τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. 
 • Η διαρκής επικοινωνία με τους συνεργάτες προμηθευτές και πελάτες μας για ζητήματα που σχετίζονται με μια κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή.
 • Η συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και την επιστημονική κοινότητα  με στόχο την βελτίωσή μας στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης.
 • Η ενθάρρυνση έκφρασης γνώμης και διατύπωσης ειδικότερων προτάσεων που αποσκοπούν στην συνεχή βελτίωση της στρατηγικής και των επιμέρους πολιτικών και ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της VETA.  

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Στην VETA γνωρίζουμε πως μόνο με την ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού μας στην πιστή εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής μας πολιτικής είναι δυνατή η καθολική διασφάλιση άριστων εργασιακών συνθηκών υγείας και ασφάλειας  Ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους και τα στελέχη της εταιρείας να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική διαμόρφωση και υλοποίηση του συστήματος υγιεινής και ασφαλείας, καθώς και στην συνεχή του βελτίωσή. Η πολιτική μας για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας κοινοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλο το προσωπικό της εταιρείας σε μορφή ενιαίου οδηγού κανόνων και ενεργειών.  

Με την πολιτική υγιεινής και ασφάλειας, η VETA δεσμεύεται:  

 • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού.
 • Να θεσπίζει νέες πολιτικές και να τις εφαρμόζει. 
 • Να υιοθετεί και να εφαρμόζει συστήματα ποιότητας.  
 • Να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και νόσων. 
 • Να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της παρακολούθησης και του ελέγχου της υγείας και της ασφάλειας όλων των μελών του προσωπικού της εταιρείας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. 
 •  Να ενισχύει την προσαρμογή των διαδικασιών υγείας και  ασφαλείας, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στην εσωτερική δομή, τη λειτουργία ή την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. 
 • Να προμηθεύεται υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένο βιομηχανικό εξοπλισμό 
 • Να ενημερώνει και να επικαιροποιεί συνεχώς τον σχεδιασμό υγείας και ασφάλειας, για την αποφυγή και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 
 • Να παρέχει όλη την αναγκαία πληροφόρηση στο προσωπικό και να διασφαλίζει την συνεχή του κατάρτιση στους τομείς της υγείας και ασφάλειας 
 • Να διασφαλίζει την κοινοποίηση των κανόνων μας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξωτερικούς συνεργάτες.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ  

Στη VETA στοχεύουμε στο να λαμβάνουμε διαρκώς όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλλουν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συνόλου των εταιρικών μας δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας σύγχρονης παραγωγής, φιλικής στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Προς το σκοπό αυτό τηρούμε απαρέγκλιτα κανονισμούς λειτουργίας, εφαρμόζομε ολοκληρωμένα συστήματα πιστοποίησης, συμμορφωνόμαστε σε εθνικά και διεθνή πρότυπα.   Εν συνεχεία η Περιβαλλοντική μας πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους υπεργολάβους, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές της εταιρείας και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

Μέσω της Περιβαλλοντικής πολιτικής της, η VETA δεσμεύεται για: 

 • Την προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας στον τομέα μιας φιλικής προς το περιβάλλον εταιρικής λειτουργίας και βιομηχανικής παραγωγής.  
 • Την βελτίωση της στον τομέα εξοικονόμησης φυσικών πόρων και επαναχρησιμοποίησης υλικών.  
 • Την συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. 
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία. 
 • Την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής πολιτικής της. 
 • Την διαρκή αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον επανακαθορισμό της στοχοθεσίας και την αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ