Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
We all have a shared Responsibility to act Ethically

Οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλες δυνατότητες να μεταμορφώσουν τις ζωές των ανθρώπων. Στην VETA, δεσμευόμαστε να δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά με τρόπο που η πρόοδος να συμβαδίζει με τη βιώσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, καθώς και με γνώμονα τον σεβασμό, την προστασία των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών μας και της τοπικής κοινωνίας. Για αυτόν τον λόγο, η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη διαχείριση της εταιρείας αποτελεί κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης της VETA.

 

Αρχές της ΕΚΕ

Αναγνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν ευρύτερη απήχηση και, κατά συνέπεια, μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων, εντός των οποίων δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να αντικατοπτρίζονται αυτές οι ευθύνες μέσα από τις ενέργειες και τις εταιρικές πολιτικές μας. Συνεπώς, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τις υπάρχουσες αρχές λειτουργίας μας σε ένα πλαίσιο πολιτικής.

 

Η προσέγγισή μας

Με οδηγό τα 50 χρόνια εμπειρίας μας, το σύνολο των αξιών μας και βασιζόμενοι στον κώδικα δεοντολογίας των εταιρικών αρχών της Veta, η προσέγγισή μας όσον αφορά στην ΕΚΕ κατέχει κεντρική θέση στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Αυτή η ολιστική προσέγγιση επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση, με διαδικασίες οι οποίες αναθεωρούνται συνεχώς, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ταχείες εξελίξεις στον τομέα βιομηχανικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Ενσωμάτωση της ΕΚΕ σε όλες τις δραστηριότητές μας

Η φιλοσοφία μας όσον αφορά την ΕΚΕ βασίζεται στην «ενσωμάτωση της ΕΚΕ σε όλα όσα κάνουμε». Στη VETA γνωρίζουμε ότι η υποστήριξη των κοινοτήτων στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιχείρησή μας. Σήμερα αυτό το εκφράζουμε μέσω μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής κοινωνικής ευθύνης.

 

 

Οι 5 βασικοί τομείς μας όσον αφορά στην ΕΚΕ

Επικεντρώνουμε το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε 5 βασικούς τομείς: διακυβέρνηση, οικονομικά, περιβάλλον, κοινωνία και εργασία.

 • Περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα
 • Επένδυση σε συστήματα ασφαλείας και υγείας
 • Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
 • Ανάπτυξη σχέσεων με υπαλλήλους, προμηθευτές και πελάτες
 • Συνεργασία με τοπικούς φορείς και κοινότητες

 

Συνεχής αξιολόγηση

Για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την ΕΚΕ, εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση αξιολογώντας συνεχώς την πολιτική μας σχετικά με την ΕΚΕ η οποία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα για την εργασιακή ασφάλεια, την υγεία και την περιβαλλοντική προστασία, είναι σε αυστηρή συμμόρφωση με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι πάντοτε ενημερωμένη σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. 

Η Πολιτική κοινωνικής ευθύνης της VETA κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, τους υπεργολάβους, τους συνεργάτες, καθώς και σε όλους τους προμηθευτές της εταιρείας. Στην ετήσια αναφορά μας περιλαμβάνονται η πρόοδος και οι επιδόσεις μας σχετικά με τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές μας.

Σε μια διαδικασία εξωτερικού, ανεξάρτητου ελέγχου δεοντολογίας που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 από έναν διεθνή οργανισμό ο οποίος εξειδικεύεται στις αναφορές δεοντολογικού ελέγχου, η εταιρεία μας πέτυχε υψηλότατη επίδοση 9,6/10.

 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΙΚΗ ΕΚΕ ΤΗΣ VETA

Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση των πρωτοβουλιών σχετικά με την ΕΚΕ θα βοηθήσει στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας, τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, καθώς και με άλλους φορείς. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Διεύθυνση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαραίτητους πόρους και να προβαίνει σε ενέργειες για την υλοποίηση της Πολιτικής κοινωνικής ευθύνης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΕ

 • Η τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων για κάθε εργασία που διεξάγεται
 • Η παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού στους χώρους εργασίας.
 • Η συνεχής συντήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωσή του.
 • Η πραγματοποίηση όλων των ενεργειών για την οικοδόμηση μιας αμοιβαία επωφελούς και συμβιωτικής σχέσης με την τοπική κοινότητα
 • Η αδιάκοπη και αποτελεσματική απόκριση στις ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού
 • Η συνεχής επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες, καθώς και τα ζητήματα κοινωνικής ευθύνης
 • Η συνεργασία με τους τοπικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, τις τοπικές κοινότητες, τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες για τη βελτίωσή μας στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης
 • Η δυνατότητα συγκέντρωσης παρατηρήσεων που αποσκοπεί στον ορισμό των στόχων για τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων μας αναφορικά με την ΕΚΕ.

 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με γνώμονα το σύνολο των αξιών μας, αναγνωρίζουμε ότι η ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων στην εφαρμογή της Πολιτικής σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια  Ενθαρρύνουμε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική διαμόρφωση και υλοποίηση του συστήματος Υγείας και ασφαλείας, καθώς και στη βελτίωσή του, το οποίο στη συνέχεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό σε μορφή εγκυκλίου.

Με την πολιτική υγείας και ασφάλειας, η VETA δεσμεύεται: 

 • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού.
 • Να θεσπίζει νέες πολιτικές και να τις εφαρμόζει
 • Να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων
 • Να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της παρακολούθησης και του ελέγχου της υγείας και της ασφάλειας όλων των μελών του προσωπικού της εταιρείας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
 •  Να ενισχύει την προσαρμογή και τη συνεχή εφαρμογή των διαδικασιών υγείας ασφαλείας, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στην εσωτερική δομή, τη δραστηριότητα και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
 • Να αναθεωρεί συνεχώς το σχέδιο υγείας και ασφάλειας, ώστε να ορίζει στόχους για διαρκή βελτίωση.
 • Να ενημερώνει συνεχώς το σχέδιο υγείας και ασφάλειας, για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.
 • Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την κατάρτιση στο προσωπικό αναφορικά με ζητήματα υγείας και ασφάλειας.
 • Να διασφαλίζει την κοινοποίηση των κανόνων μας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 

Στη VETA έχουμε ως στόχο να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μέσω όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων μας. Η Περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους υπεργολάβους, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας.

Μέσω της Περιβαλλοντικής πολιτικής της, η VETA δεσμεύεται για:

 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία.
 • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της
 • Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό στόχων συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ